امسال...

خال المؤمنین ها!!   قرآن ها را نه بر سر نیزه  بلند کرده اند  که این بار در مسجد می سوازنند


پسران  ملجم را دیدم  در قاموس  لشکری از سربازان چکمه پوش وهابی، فرق  های شکافته شده را هدیه به قطام های غربی می کردند


امسال...

از بحرین ندای هل من ناصر ینصرنی و اللهم تقبل منا هذا القربان می شنوم

و حلقوم بریده(ع) هنوز فریاد می زند و حلقوم های بریده.


امسال...

تقویم زمانه به هم خورده است؛  فاطمیه  و رمضان  و محرم  با هم مقارن شده اند

و برادر و خواهر انقلابی بحرینی ام عَلم و کتل های هیئت مقاومت را برافراشته اند


امسال بیش از هر سال دعا می کنم که خدا لذت انتقام را از ما دریغ نکند

و  زیر لب زمزمه می کنم "أین صمصام المنتقم؟ "یا زهراء(س)